GİZLİLİK POLİTİKAMIZ
ÖNSÖZ
Kişisel Verilerin Korunması İSEK DERNEĞİ – İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi Derneği için büyük önem arz etmektedir. Bizimle herhangi bir şekilde iletişime geçen kişi/kurumların bilgilerini titizlikle muhafaza etmekteyiz. Bu bilgilerin güvenliğini sağlamak için organizasyon içerisinde gerekli bütün tedbirleri almış olup etkin bir şekilde uygulamaktayız. İSEK DERNEĞİ – İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi Derneği kapsamında kişisel verilerinizin güvende olacağını bilerek işlem yapabilirsiniz. Gerek T.C. Anayasası gerekse Kanunları ile güvence altına alınan verilerinizle ilgili haklarınıza riayet edeceğiz. Aşağıda organizasyonumuzda yürürlüğe koyulan Gizlilik Politikasını sizlerle paylaşıyoruz.
Sizlerden gelecek iyileştirme önerilerine, başvurularınıza ve olası şikâyetlerinize karşı bütün duyarlılığı göstereceğimizden emin olabilirsiniz. Kişisel verilerinizle ilgili bütün tereddütlerinizde bizlere başvurabilirsiniz. Bizler bütün faaliyetlerimizde olduğu gibi kişisel verilerinizin korunmasında da aynı hassasiyeti ve özeni göstereceğiz.
Saygılarımızla,
İSEK DERNEĞİ – İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi Derneği
KVKK BİLDİRİMİ
Kişisel verilerinizin ve özel bilgilerinizin korunması, İSEK DERNEĞİ – İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi Derneği (bundan sonra kısaca İSEK DERNEĞİ olarak anılacaktır) için değerlidir. Bu nedenle İSEK DERNEĞİ tarafından yürütülen kişisel veri işleme süreçlerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümlerine uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli gayret ve özen tarafımızdan gösterilmektedir. Veri sorumlusu sıfatıyla İSEK DERNEĞİ; KVKK doğrultusunda, kişisel verilerinizle ilgili olarak bütün işlemlerde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Bu metnin hedef kitlesi, Organizasyonumuzun çalışanları veya Organizasyona iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Organizasyonumuz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.
Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;
İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, cookie kayıtları.
Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz; İnternet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler, Şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, iş amaçlarıyla bağlantılı olarak kişisel verileriniz, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenecektir. Ancak önemle belirtelim ki, İSEK DERNEĞİ’ın İnternet sitesinde yer alan yönlendirmelerle (link verilen) erişilebilen diğer İnternet sitelerinin güvenliği konusunda İSEK DERNEĞİ’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu konuda ilgili içerik sağlayıcının konuya ilişkin politikaları incelenmelidir.
KVKK’nın 10 uncu maddesinde veri sorumlularına, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında bir takım konulara ilişkin bilgi verme yükümlülüğü öngörülmüştür.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği: Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz bakımından veri sorumlusu, İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi Derneği, Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Kampüsü BME Binası Kat:3, Çengelköy Üsküdar, 34684-İstanbul adresinde bulunmaktadır.

 • 2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
  • a) İSEK DERNEĞİ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Organizasyonumuzun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
  • b) İSEK DERNEĞİ tarafından sunulan ürünlerin/hizmetlerin kalitesini arttırmak amacıyla sizlerden geri dönüş alarak hizmetlerimizi özelleştirmek,
  • c) İnsan kaynakları politikalarımızı en iyi şekilde planlamak ve uygulamak; ticari ortaklıklarımızı ve stratejilerimizi doğru olarak planlamak ve yürütmek; Organizasyonumuzun ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğini temin etmek, Organizasyon kurumsal işleyişini sağlamak,
  • ç) İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
  • d) Veri güvenliğini en üst düzeyde sağlamak, Organizasyonumuz internet sitesinde sunulan hizmetleri geliştirmek, Organizasyonumuza talep ve şikayetlerini iletenler ile iletişime geçmek ve internet sitemizden paylaşılmış olan Gizlilik Politikası'nda yer alan hükümlerin uygunluğunu sağlamak,
  • e) Organizasyonumuzun düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması,
  • f) İlgili Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, Organizasyona ait stratejileri belirlemek.
 • 3. Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi: Organizasyonumuzla paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Organizasyon tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gerçekleşen iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.
 • 4. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği: Organizasyonumuzda KVKK’ya uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece işin yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde;

Organizasyonumuzun hukuki yükümlülüklerini ve ticari faaliyetlerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde iş ortaklarımız, çözüm ortaklarımız, ifa yardımcısı konumundaki şirketler, danışman firmalarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, özel kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına,

Kişisel verilerinizin işlenmesine konu olan sözleşmelerin kurulması ve ifası kapsamında gerekli ödeme ve tahsilat işlemleri için ilgili bankalarına,

Organizasyonumuzun yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında gerekli hallerde mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına,

Organizasyon haklarının tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında hukuki destek almak amacıyla hukuk büroları ve diğer danışmanlara,

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde yurt içinde ya da yurt dışında bulunan paydaşlarımız/üyelerimiz/işbirlikçilerimiz,

Veri güvenliğinin sağlanması amacıyla arşiv firmaları ya da bulut ve sunucu hizmeti firmalarına aktarılabilecektir

 • 5. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz, bu metnin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı 2 nci maddesinin;

2.a, 2.b, 2.c, 2.ç ve 2.d maddelerinde yer alan amaçları yerine getirmek için KVKK’nın 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında tarafınızca gösterilen açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak,

2.c ve 2.ç maddelerinde yer alan amaçları yerine getirmek için KVKK’nın 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında,

2.ç ve 2.d maddelerinde yer alan amaçları yerine getirmek için KVKK’nın 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında,

2. maddesinde yer alan amaçları yerine getirmek için KVKK’nın 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi kapsamında elektronik posta, internet sitesi, mobil uygulama, sosyal medya mecraları kanalıyla ve telefon üzerinden otomatik yolla ya da şahsen başvuran ziyaretçilerden sözlü veya form aracılığı ile otomatik olmayan yolla toplanmaktadır.

 • 6. Kanun Kapsamında Kullanabileceğiniz Haklarınız: Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK m. 11’de sayılan haklarınız kapsamında İSEK DERNEĞİ’e ileteceğiniz taleplerinizi, işbu aydınlatma metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Organizasyonumuza iletmeniz durumunda Organizasyonumuz niteliğine göre, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Organizasyonumuz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Ayrıca yürürlükte olan mevzuat uyarınca kişisel verilere ilişkin başvurular veri sahibinin bizzat kendisi tarafından yapılmak zorunda olduğundan başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

İlgili kişi, İSEK DERNEĞİ’e başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 • 7. Başvurunun Yapılması KVKK’nın 13 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince, yukarıda anılan haklarınızı kullanma talebinizi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, [[email protected]] adresine ya da yazılı olarak şahsen, noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla iletebilirsiniz.

Başvuruda;

 • a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,
 • b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
 • c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,
 • ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,
 • d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir.
 • e) Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.